Doji Land Apartment
Status: đã hoàn thành
Add: Ha Long, Quang Ninh
Area : 50m2